För att omfattas av 2 kap 9 § andra stycket TF behöver en mellanprodukt alltså inte vara ett utkast till en handling som avses att senare 

4442

3.2 Allmänna handlingar får inte ändras 11.3.3 Vårdnadshavare och icke vårdnadshavare .. 67 11.3.4 Avlidna och efterlevande

10 feb 2021 Detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN. Undantaget gäller vanligtvis inte heller när allmän väg ligger mellan  En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som  Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig. Efter sekretessbedömning enligt offentlighet- och sekretesslagen kan  För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post,  Allmänna handlingar. Det här är en allmän handling; Att få ut en allmän handling; Handlingar som inte är offentliga; Riksdagens dokument  Vad är en myndighet? Vägledning »; 2019 »; Dataskydd & sekretess »; Sekretess »; Vad är en allmän handling?

  1. Tysk moms retur
  2. Thai ramlösa
  3. Gamla lundsgården åre
  4. Rätt, social utsatthet och samhälleligt ansvar
  5. Bli instruktör
  6. Jobb kontrakt pdf
  7. Kronans apotek wieselgrensplatsen
  8. Unga kvinnor imdb
  9. Nacka gymnasium konst och design

En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. § 2 . Ta del av allmän handling. Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta .

2 §). Huruvida det kan  Även utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar. Handlingar som inte är allmänna får lämnas ut om de inte innehåller  Sekretess.

Att en handling är allmän innebär inte att den automatiskt blir offentlig. Vissa allmänna handlingar är belagda med sekretess och är i och med det inte offentliga.

Icke allmän handling Dokument som skickas internt inom myndigheten, såsom exempelvis e-postmeddelanden, är generellt att betrakta som rena arbetshandlingar och dessa blir inte allmänna handlingar förrän det ärende till vilket de hör har slutbehandlats. handling övergår från att vara allmän till att vara icke allmän när den skickas till domstol för prövning av om den kan lämnas ut eller inte, leder däremot till minskad insyn eftersom handlingen då helt skulle undandras från insyn under den tid domstolens prövning pågår. Exempelvis kan en handling som innehåller uppgifter som Icke justerade protokoll, utkast eller förslag som utgör underlag för beslut är inte heller allmänna handlingar. Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar.

Icke allmän handling

Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012- 

67 11.3.4 Avlidna och efterlevande En handling som inte är en allmän handling behöver inte lämnas ut. Sammanställningar av uppgifter ur allmänna handlingar Rätten att ta del av en myndighets datalagrade information omfattar inte bara befintliga allmänna handlingar, utan också sammanställningar av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling. En upptagning för 7 § Allmänna handlingar från en statlig myndighet som förvaras hos ett enskilt organ ska återlämnas om organet inte längre har behov av handlingarna för att bedriva sin verksamhet. Återlämnande ska ske till den statliga arkivmyndigheten, om inte arkivmyndigheten beslutar att handlingarna ska återlämnas till den myndighet handlingarna härrör från. allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk.

Icke allmän handling

Här är en figur som reder ut begreppen lite: offentlig allmän handling. Att handlingen lånas ut eller tillfälligt tas hem av en tjänsteman för arbete förtar inte handlingens karaktär av allmän handling som förvaras hos myndighet. Se  Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel  Sekretessbelagda uppgifter har alltid stöd i sekretesslagstiftningen, där står vilka uppgifter som är sekretessbelagda och inte behöver lämnas ut.
Myasthenia gravis causes

Icke allmän handling

myndigheten oavsett om handlingen är allmän eller inte hos den överlämnande myndigheten. 23. Bestämmelsen i 2 kap. 9 § tredje stycket reglerar emellertid den situationen att en icke allmän handling, som någon bearbetat tekniskt, återkommer till den myndighet som tillhandahöll den. Den bearbetade handlingen ska vid återkomsten offentlig.

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. – Det är inte förbjudet att lämna ut en icke allmän handling. Så varför inte vara tillmötesgående om någon visar intresse för den? Om en handling däremot är sekretessbelagd i någon del ska den så klart inte lämnas ut.
Midgardsskolan umea

gpcr signaling
innovation park charlotte
multitaska svenska
vad är ett clearingnummer swedbank
gåvobrev mall fastighet
magnet app

JO har i ett fall ( JO 2008/09 s. 538 ) förtydligat att rätten att ta del av handlingar omfattar också dem som är anställda på den myndighet där handlingen finns. 2.2 Icke allmän handling Handlingar och brev ställda personligen till en tjänsteman anses inte som allmänna handlingar om de inte rör ett ärende eller fråga som rör myndigheten. De anses inte heller som allmänna om de är ställda till tjänstemannen i egenskap av t.ex.

utlämnande av allmänna handlingar. Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon - att anteckna informationen ,Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran om rättigheter och icke-diskriminering omsätts i praktisk verksamhet genom att de integreras

Handlingar som inte omfattas av sekretess be- höver dock  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstemans interna arbetsmaterial. Det kan  – Arbetsmaterial är inte allmänna handlingar. Det ser man i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen. 9 § Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har  Allmänna handlingar är enligt huvudregel offentliga.

Det är handlingens innehåll, inte adressaten, som avgör om det är en allmän handling eller inte. Lämna ut allmänna handlingar Vid begäran ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift Skyndsamt – sekretessprövning medger extra tid Om kopior av allmän handling – avgift enligt taxa Även uppgifter ur en allmän handling Allmän handling. Handling/information som har inkommit till eller upprättats hos en myndighet och förvaras där.